Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja w sprawie zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Instrukcję opracowano na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352.

Spis treści

I. Przedmiot instrukcji
II. Określenia użyte w instrukcji
III. Zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania
IV. Procedura wnioskowania i rozpatrywania wniosków

Spis załączników

Załącznik Nr 1 – wzór wniosku – pilk Worda, plik pdf
Załącznik Nr 2 – cennik opłat – plik pdf

I. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wprowadziła obowiązek przekazywania do ponownego wykorzystywania informacji będących w zasobach muzeów. Niniejsza instrukcja określa tryb oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

II. OKREŚLENIA UŻYTE W INSTRUKCJI

 1. Muzeum – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku;
 2. Ustawa – ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352);
 3. Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu Muzeum;
 4. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – oznacza używanie przez podmioty wykorzystujące informacje sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona;
 5. Podmioty uprawnione do wykorzystywania informacji sektora publicznego – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 6. Wniosek – wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – dokument każdorazowo składany w Muzeum w przypadku potrzeby uzyskania / otrzymania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania;
 7. Ilekroć jest mowa o udostępnianiu, oznacza to odpowiednio także przekazywanie informacji.

III. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA ORAZ OPŁATY

 1. Zakres przedmiotowy informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego, które podlegają ponownemu wykorzystaniu to informacje:
1) udostępnione w systemie teleinformatycznym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum (bip.nmm.pl), na stronie internetowej Muzeum www.nmm.pl, a także wszystkich stronach znajdujących się w domenie internetowej *.nmm.pl;
2) informacje udostępniane na wniosek zainteresowanego, skierowany do Muzeum, w przypadku gdy są to informacje sektora publicznego nieudostępnione w sposób określony w pkt. 1.1.

 1. Warunki udostępniania informacji sektora publicznego

1) Jeśli dla danej informacji udostępnionej w systemie teleinformatycznym nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające informacje sektora publicznego z Muzeum w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji;
 2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2) Warunki udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, dla informacji udostępnianych na wniosek określa się indywidualnie dla każdego wniosku oraz przekazuje Wnioskodawcy. Podstawą przekazania informacji jest zaakceptowany przez Muzeum wniosek o udostępnienie albo umowa zawierana z Wnioskodawcą.
3) Muzeum może określać inne niż w ust. 1 warunki ponownego wykorzystywania, ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 1. w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeśli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
 2. do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością Muzeum;
 3. w odniesieniu do informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

4) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający porządek prawny.
5) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji stanowiącej utwór lub bazę danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia Muzeum do wykorzystania utworu lub bazy danych.

 1. Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:
1) w zakresie informacji, do których Muzeum nie przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne,
2) w zakresie informacji będących w posiadaniu Muzeum, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż Muzeum, a czas trwania tych praw nie wygasł,
3) w zakresie informacji powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Muzeum, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
4) w zakresie informacji, do których dostęp jest ograniczony na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
5) w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie przepisów prawa,
6) w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez Muzeum nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych przepisami prawa,
7) w zakresie informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zbiorom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą lub innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów,
8) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 1. Opłaty za udostępnianie informacji sektora publicznego

1) Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub udostępnienia informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. W szczególności uwzględnia się:

 1. koszty wytworzenia lub przekształcenia informacji,
 2. koszt nośnika danych i materiałów wykorzystanych do wytworzenia lub przekształcenia informacji,
 3. koszt wysyłki,
 4. szacowany koszt pracy pracownika,
 5. koszty gromadzenia, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.

2) W przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym Muzeum może nałożyć opłaty wyższe niż wynikające z pokrycia kosztów przygotowania lub udostępnienia informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy tych kosztów wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji, jednak nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
Opłaty za przygotowanie lub udostępnienie informacji sektora publicznego zawarte są w cenniku opłat (załącznik nr 2 – plik pdf).
3) Maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.07.2016 roku (Dz. U. z 2016 poz. 1011).

IV. PROCEDURA WNIOSKOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek o udostępnianie informacji sektora publicznego

1) Wniosek składa się w przypadku gdy informacja:

 1. nie została udostępniona w systemie teleinformatycznym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum (bip.nmm.pl), na stronie internetowej Muzeum www.nmm.pl, a także wszystkich stronach znajdujących się w domenie internetowej *.nmm.pl;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w lit. a) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2) Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera dane określone w ustawie, w tym w szczególności:

 1. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 2. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 3. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 4. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 5. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób.

3) Wniosek (wzór – załącznik nr 1 – pilk Worda, plik pdf) należy złożyć w formie pisemnej na adres: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@nmm.pl.

 1. Sposób rozpatrywania wniosku

1) Postępowanie z wnioskiem regulowane jest ustawą.
2) W przypadku jeśli wniosek nie będzie spełniał warunków formalnych Muzeum wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3) Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
4) Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Muzeum zawiadamia w tym terminie Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
5) Muzeum nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formach wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
6) Muzeum po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez Wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

7) W przypadku określenia warunków udostępnienia lub określenia wysokości opłaty, Wnioskodawca w terminie 14 dni od ich otrzymania może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Muzeum o przyjęciu warunków. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania warunków (oferty) jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
8) W przypadku otrzymania sprzeciwu, Muzeum w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
9) Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego

1) Muzeum odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w drodze decyzji, wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.
2) Muzeum może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w drodze decyzji w przypadku określonym w ustawie.
3) Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacje

Ostatnia edycja: Administrator NMM, 21-05-2021 02:02
Wytwarzający / Odpowiadający: Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Czas wytworzenia: 09-07-2018 11:29
Udostępniający: Radosław Paternoga
Czas udostępnienia: 10-07-2018 09:18