Strony Narodowego Muzeum Morskiego wykorzystują pliki cookie, aby aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

X

Biuletyn Informacji Publicznej

Urbanistyczno-architektonicznych projekt koncepcyjny nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Oddział: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa bałtyckiego w Łebie.

Data publikacji: 12.09.2017

Gdańsk: Szczegółowe opracowanie urbanistyczno-architektoniczne nowego oddziału Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku – Oddział: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa
bałtyckiego w Łebie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 000635075, ul. Ołowianka 9-13, 80-751
Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48583018611, e-mail d.boratynski@nmm.pl, faks +48583018453.
Adres strony internetowej (url): www.nmm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szczegółowe opracowanie urbanistyczno-architektoniczne nowego oddziału
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Oddział: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa bałtyckiego w Łebie.
Numer referencyjny ZP/27-8/WP/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistycznoarchitektoniczne
budynku dla nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – oddziału Muzeum Archeologii Podwodnej i

Załączniki:

Udostępniający: Mateusz Dembina

Czas udostępnienia: 2017-09-13 08:51:37